Compromís públic amb la igaultat entre dones i homes - Fundació Apip-Acam

Cerca
Go to content

Main menu:

Compromís Públic de Fundació Apip-Acam amb la Igualtat entre Dones i Homes

La Responsabilitat Social Empresarial a la Fundació APIP-ACAM
La Responsabilitat Social Empresarial a la Fundació APIP-ACAM entesa com a participació voluntària i activa de l’empresa en la resolució i detecció de problemes col·lectius a través en aquest cas del control i intervenció sobre l’aspecte socioeconòmic de les seves activitats

Pla d’Igualtat
La Fundació Apip-Acam treballa amb perspectiva de gènere tant en els serveis que gestiona com amb les persones que treballen a l’organització.
Declara  i fa públic el seu compromís en l'establiment, col·laboració  i desenvolupament de polítiques que integrin la igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes, sense discriminar directa o indirectament (Situacions en què una disposició, criteri o pràctica aparentment neutres, posa a una persona d'un sexe en desavantatge particular respecte de persones de l'altre sexe” ) per raó de sexe.
Impulsa i fomenta mesures per aconseguir la igualtat real en el si de la nostra organització, establint la igualtat d'oportunitats entre dones i homes com a principi estratègic de la nostra Política  de Recursos Humans, d'acord amb la definició d'aquest principi que estableix la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva entre dones i homes. En tots i cadascun dels àmbits en què es desenvolupa l'activitat de la Fundació, des de la selecció a la promoció, passant per la política salarial, la formació, les condicions de treball i ocupació, la salut laboral, l'ordenació del temps de treball i la conciliació, assumim el principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.

Conciliació de la vida laboral i familiar
La Fundació Apip-Acam assumeix que per a una efectiva conciliació  de la vida familiar amb la laboral cal treballar per  a una nova cultura social i  empresarial basada en el compromís mutu, i que afavoreixi la flexibilitat.
Per això es disposa de mesures en els tres àmbits fonamentals: horaris, flexibilitat i permisos i organitzativament cercant la millor organització del temps de treball.  

Protocol contra l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe.
La Fundació APIP-ACAM vol aconseguir un entorn de treball  eficaç, segur i respectuós per a totes les persones que formen part de l’organització.
Totes les dones i homes de l’entitat  tenen dret a que es respecti la seva dignitat, i tots/es ells/es tenen l’obligació de tractar les persones amb les quals es relacionen  per motius laborals amb respecte, i col·laborar perquè tothom sigui respectat i és per aquest motiu que ha elaborat aquest protocol, del que en reproduïm els principis:
 
  1. Que l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe no seran permesos ni tolerats sota cap circumstància, no seran ignorats, i seran sancionats amb contundència.
  2. Que coneix que l’assetjament sexual és un risc laboral que contempla l’article 45 i següents de la Llei 3/1995 de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, i és obligació de l’empresari garantir la seguretat i la salut del personal en tots els aspectes relacionats amb el treball.
  3. Que utilitzarà les mesures de prevenció i detecció dels casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe conforme a l’article 92.7 del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, modificat per la disposició addicional setena de la Llei 5/2008.
  4. Que garantirà el compromís de la Direcció de la Fundació de tolerància zero en relació a qualsevol conducta constitutiva d’assetjament sexual i/o raó de discriminació per sexe.
  5. Que realitzarà actuacions d’informació i sensibilització i consciència a les persones treballadores, al personal directiu i als caps intermedis per tal de millorar el clima laboral mitjançant el canvi dels comportaments i actituds inadequades.
  6. Que garantirà la confidencialitat davant d’un cas d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, així com la protecció de possible represàlies.
  7. Que establirà canals de comunicació per a què tota la plantilla pugui informar d’actituds i/o comportament inapropiats o generadors d’assetjament per raó de sexe en els nostres centres de treball.
 
 
Back to content | Back to main menu